Stichting Combiwel Buurtteams

Stichting Combiwel Buurtteams (voorheen Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening) heeft als doel het ondersteunen en versterken van mensen en groepen die niet voldoende zijn toegerust om op eigen kracht te kunnen participeren in de samenleving. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het (doen) verlenen en ontwikkelen van maatschappelijke diensten, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, maatschappelijk werk, ouderenwerk, sociaal raadslieden en schuldhulpverlening;
  • het ontwikkelen en verlenen van diensten op het gebied van preventie, ondersteuning en hulp zowel individueel als collectief;
  • het (doen) ontwikkelen van projecten, informele buurt- en wijkzorgnetwerken die bijdragen aan een optimale dragende samenleving en sluitende wijkzorg.

Meer informatie over stichting Combiwel Buurtteams (missie, visie, jaarplan en speerpunten 2022 en begroting 2022) is terug te lezen in het Beleidsplan 2022.

Bestuur en Raad van Toezicht
De bestuurder van Stichting Combiwel Buurtteams is Stichting Combiwel Amsterdam.
De bestuurder van Stichting Combiwel Amsterdam is de heer Jørgen Weekers.
De bestuurder bestuurt Stichting Combiwel Amsterdam onder toezicht van een Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Beloning bestuurder en Raad van Toezicht
De bestuurder valt als werknemer onder de CAO Sociaal Werk. De beloning van medewerkers van Combiwel voldoet aan de eisen van de Amsterdamse Wethoudersnorm en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Sociaal Werk.

Algemene gegevens
Kamer van koophandel: 69217432
RSIN/fiscaal nummer: 857787500
Bankrekeningnummer: NL08 RABO 0322 3989 08

Contactgegevens
De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website https://www.combiwel.nl/contact/

(Financiële verantwoording)
Het jaarverslag en de jaarrekening vind je op de pagina Feiten en cijfers

Statuten

De statuten van Stichting Combiwel Buurtteams, voorheen Maatschappelijke Dienstverlening & Schuldhulpverlening vind je hier.