Stichting Combiwel Projecten

Stichting Combiwel Projecten heeft als doel het bevorderen van een samenhangend geheel van activiteiten, welke beogen de sociale, culturele en maatschappelijke positie van mensen die wonen, werken of studeren in het werkgebied van Stichting Combiwel Amsterdam (de bestuurder) te ondersteunen en te versterken.

Kamers met Kansen is het enige project dat in Stichting Combiwel Projecten is ondergebracht.

Kamers met Kansen (KmK) huisvest en begeleidt jongeren met hoog risico op schooluitval of op verlies van dagbesteding. Wanneer blijkt dat er problemen zijn op het vlak van huisvesting en/of in de thuisrelaties waardoor de dagbesteding van een jongere in het geding komt, is het traject van Kamers met Kansen een zeer gunstige route met een gezonde ontwikkeling richting een zelfredzaam, zelfstandig bestaan. Professionals uit het werkveld van zorg, onderwijs en welzijn melden jongeren aan bij de GGD voor een toegangsscreening. De GGD meldt door.

Meer informatie over stichting Combiwel Projecten en Kamers met Kansen (missie, visie, jaarplan en speerpunten 2022 en begroting 2022) is terug te lezen in het Beleidsplan 2022.

Bestuur en Raad van Toezicht
De bestuurder van stichting Combiwel Projecten is Stichting Combiwel Amsterdam.
De bestuurder van Stichting Combiwel Amsterdam is de heer Jørgen Weekers.
De bestuurder bestuurt Stichting Combiwel Amsterdam onder toezicht van een Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Beloning bestuurder en Raad van Toezicht
De bestuurder valt als werknemer onder de CAO Sociaal Werk. De beloning van medewerkers van Combiwel voldoet aan de eisen van de Amsterdamse Wethoudersnorm en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Sociaal Werk.

Algemene gegevens
Kamer van koophandel: 56622562
RSIN/fiscaal nummer: 852220947
Bankrekeningnummer: NL15 RABO 0174 9300 70

Contactgegevens
De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website https://www.combiwel.nl/contact/

(Financiële) verantwoording
Het jaarverslag en de jaarrekening vind je op de pagina Feiten en cijfers

Statuten

De statuten van Stichting Combiwel Projecten vind je hier