Stichting Combiwel voor Kinderen

Stichting Combiwel voor Kinderen heeft als doel het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • het ontwikkelen en aanbieden van kwalitatief verantwoorde opvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar;
  • het ontwikkelen en aanbieden van een aanbod op het vlak van ontwikkelingsstimulering en opvoedondersteuning;
  • te participeren in en het organiseren van samenwerkingsverbanden met scholen, zorginstellingen en andere partijen met een doorlopend en aansluitend aanbod van activiteiten en diensten voor opgroeiende kinderen en hun ouders en/of verzorgers;

Meer informatie over stichting Combiwel voor Kinderen (missie, visie, jaarplan en speerpunten 2022 en begroting 2022) is terug te lezen in het Beleidsplan 2022.

Website: www.combiwelvoorkinderen.nl

Bestuur en Raad van Toezicht
De bestuurder van stichting Combiwel voor Kinderen is Stichting Combiwel Amsterdam.
De bestuurder van Stichting Combiwel Amsterdam is de heer Jørgen Weekers.
De bestuurder bestuurt Stichting Combiwel Amsterdam onder toezicht van een Raad van Toezicht.

De samenstelling van de Raad van Toezicht is hier te vinden.

Beloning bestuurder en Raad van Toezicht
De bestuurder valt als werknemer onder de CAO Sociaal Werk. De beloning van medewerkers van Combiwel voldoet aan de eisen van de Amsterdamse Wethoudersnorm en de Wet Normering Topinkomens (WNT).

De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding die is vastgesteld in overeenstemming met de adviesregeling honorering toezichthouders, onderdeel van de Governance Code Sociaal Werk.

Algemene gegevens
Kamer van koophandel: 69217440
RSIN/fiscaal nummer: 857787512
Bankrekeningnummer: NL13 RABO 0322 3798 06

Contactgegevens
De contactgegevens zijn te vinden op de contactpagina van deze website https://www.combiwel.nl/contact/

(Financiële) verantwoording
Het jaarverslag en de jaarrekening vind je op de pagina Feiten en cijfers

Statuten

De statuten van Stichting Combiwel voor Kinderen vind je hier