Om u goed van dienst te zijn en om ons werk zo efficiënt en effectief mogelijk uit te voeren, verwerkt Combiwel uw persoonsgegevens. Combiwel vindt een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. U kunt erop rekenen dat uw gegevens bij Combiwel veilig zijn en dat wij ons houden aan de geldende wettelijke regels.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 januari 2024

Versie 3.0

 

Waarom heeft Combiwel een Privacy verklaring?
We hebben in deze privacyverklaring voor u op een rijtje gezet hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. U kunt in deze privacyverklaring lezen welke persoonsgegevens wij van u verwerken, voor welk doel, hoe lang wij uw gegevens bewaren, aan wie wij uw gegevens doorgeven en welke invloed u daarop zelf kunt uitoefenen. Uw belang staat bij ons voorop!

 

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die kunnen worden herleid tot een persoon. Zo kunt u denken aan een naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u bijvoorbeeld contact met ons opneemt.  Ook bij het bezoeken van onze website verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens, bijvoorbeeld in de vorm van uw IP-adres.

 

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Combiwel van u verwerkt in het kader van de dienstverlening aan u (op geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde wijze).

Een beschrijving hiervan kunt u terugvinden op de tabbladen van de verschillende werkorganisaties van Combiwel.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
Combiwel is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke is degene die formeel-juridisch beslist of en, zo ja, welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke wijze.

 

Over deze privacy verklaring
Combiwel heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Wijzigingen in deze tekst maken we via de website van Combiwel bekend en treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze verklaring na te lezen op mogelijke wijzigingen.

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Privacy Verklaring, dan kunt u contact opnemen met de Privacy Officer (zie tabblad ‘Toezicht’)

Combiwel gebruikt meerdere websites om de dienstverlening bij u onder de aandacht te brengen of om u informatie te bieden waar u naar op zoek bent. Als u een website van ons bezoekt registeren we uw IP-adres, bezoekgegevens en cookies. Hieronder leest u waarvoor we deze gegevens gebruiken.

 • Het verwerkingsdoeleinde is om het websitegebruik te analyseren zodat de website geoptimaliseerd kan worden voor bezoekers. Daarnaast verzamelen we de gegevens om onze dienstverlening (o.a. via onze website) te verbeteren of (technische) problemen bij het gebruik van de website of onze diensten op te lossen.  
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Uw IP-adres. Daarnaast gebruiken we cookies. Meer informatie over cookies lees u hieronder.
  • Bij een aantal websites kunt u zich aanmelden voor activiteiten of diensten. Wij vragen u dan om persoonlijke informatie zoals naam en contactgegevens en andere aanvullende informatie die we nodig hebben zoals geboortedatum en betaalgegevens.
 • Herkomst: Wij ontvangen uw IP-adres zodra u onze website bezoekt. Wij ontvangen persoonlijke gegevens van u zodra u deze via de website met ons deelt.
 • Wat we met wie delen: We verstrekken geen gegevens aan andere partijen.
 • Bewaartermijn: De gegevens worden voor de duur van 1 jaar

 

Cookiebeleid

Onze websites maken gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt geplaatst als u onze website bezoekt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de website.

Bij een eerste bezoek aan een website kunt u de gewenste cookievoorkeur instellen. Het gebruik van cookies verschilt per website. Onderaan de startpagina van een website vindt u een link naar het cookiebeleid van die website. In dit beleid wordt beschreven welke cookies gebruikt worden. U kunt via deze link ook uw cookievoorkeuren aanpassen.

 

 

Hoe gaat Combiwel met uw persoonsgegevens om?

Zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk. Zo gaan wij met uw persoonsgegevens om. Hiervoor heeft Combiwel een privacy en informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Combiwel is ISO 27001 gecertificeerd. Dit betekent dat we voldoen aan de internationale norm van informatiebeveiliging.

Om uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen, neemt Combiwel passende technische en organisatorische maatregelen.

Veilig:
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen waaronder:

 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We beveiligen de ICT infrastructuur met up-to-date software;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Zorgvuldig:
Naast het beveiligen van de systemen, willen we ook dat binnen Combiwel niet iedereen toegang heeft tot uw gegevens. De systemen waarin klantgegevens zijn opgeslagen, zijn daarom enkel toegankelijk voor een selecte groep medewerkers voor wie het noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun werkzaamheden dat ze toegang hebben. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan daar bewust mee om.

Vertrouwelijkheid:
We gaan ervan uit dat uw gegevens altijd vertrouwelijk van aard zijn. Iedere medewerker van Combiwel is daarom tot geheimhouding verplicht. Dit geldt eveneens voor derden die door Combiwel zijn ingehuurd of anderszins zijn aangesteld om werkzaamheden te verrichten. Toezichthouders, auditoren en personen die belast zijn met het uitvoeren van technische werkzaamheden op onze systemen zijn eveneens gehouden tot geheimhouding.

Doorgeven van uw gegevens naar landen buiten de Europese Unie
Combiwel zal uw gegevens niet doorgeven aan een bedrijf of vestiging in een land buiten de Europese Unie, tenzij daarvoor een modelovereenkomst is gesloten of wanneer u een verklaring hebt getekend waarin u toestemming geeft voor de doorgifte.

Melden van incidenten
Mocht er onverwachts blijken dat er toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, of we vermoeden dat dit het geval is, dan zullen wij dit intern onderzoeken en passende maatregelen nemen en indien nodig dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Indien de inbreuk op uw persoonsgegevens voor u mogelijk ongunstige of nadelige gevolgen heeft, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

Wat zijn uw rechten

Wanneer Combiwel persoonsgegevens van u verwerkt, heeft u volgens de geldende regelgeving bepaalde rechten. Uw rechten zullen hieronder worden toegelicht.

 • Recht op informatie: Wij stellen u op de hoogte als wij persoonsgegevens van u verwerken. Combiwel verstrekt voor het verwerken van uw gegevens informatie aan u betreffende onze identiteit, over de doelen waarvoor en de manieren waarop wij uw gegevens verwerken, over de regels die daarop van toepassing zijn, over de rechten die u heeft en hoe u daar invloed op kunt uitoefenen. Deze informatieverstrekking kan achterwege blijven indien u reeds op de hoogte bent van de verwerking van uw gegevens of indien een mededeling aan u onmogelijk is of voor ons een onevenredige inspanning kost.
 • Recht om in te zien: Inzage in uw gegevens
  Bent u klant van Combiwel en wilt u zien welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. We verzoeken u wel specifiek aan te geven welke persoonsgegevens u graag wenst te ontvangen of in te zien.
 • Recht om te wijzigen: Recht op rectificatie
  U heeft het recht om gegevens te rectificeren als uw gegevens onjuist of onvolledig zijn. Ook heeft u het recht de gegevens te rectificeren als de gegevens niet relevant zijn voor het doel waarvoor wij ze verwerken, of als uw gegevens in strijd met een wettelijk voorschrift door ons zijn verwerkt. Wij zullen de derde(n) die uw gegevens van ons hebben ontvangen op de hoogte stellen van een eventuele rectificatie, tenzij dit onmogelijk is of van ons onevenredig veel inspanning vraagt.
 • Recht om vergeten te worden: Recht op gegevenswissing
  U heeft het recht om bepaalde gegevens te laten verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. We kunnen echter niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, omdat we verplicht (kunnen) zijn om bepaalde gegevens van u te bewaren.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Ook heeft u recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Het recht op beperking houdt in dat wij uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken en niet mogen wijzigen. Hiervan is sprake indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Combiwel onrechtmatig is.
 • Recht van bezwaar
  Tegen verwerking van uw persoonsgegevens door Combiwel kunt u bezwaar maken indien uw persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld wanneer u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te doen.
 • Recht om overgedragen te worden: Recht op dataportabiliteit
  Wanneer u zelf uw persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt heeft u in bepaalde gevallen het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat wij uw gegevens op gestructureerde, gangbare en machineleesbare wijze aan u zullen verstrekken, wanneer u ons daarom verzoekt.

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen

Als u gebruik wenst te maken van uw rechten, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op één van de volgende manieren:

Per mail naar privacy@combiwel.nl;

Per post tav de Privacy Officer, Antwoordnummer 4723, 1070 WD Amsterdam (postzegel niet nodig).

Wij reageren binnen één maand op uw verzoek.

Wij kunnen u vragen zich te legitimeren, aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Op die manier kunnen wij controleren of wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Buitensporige verzoeken met betrekking tot het verstrekken van informatie kunnen door ons worden afgewezen. Van buitensporige verzoeken is sprake wanneer u ons bijvoorbeeld meer dan gemiddeld en noodzakelijk benadert met informatieverzoeken.

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Contact met de privacyofficer
Monique Rijpkema vervult binnen Combiwel de rol van Privacy Officer. Zij draagt er zorg voor dat Combiwel voldoet aan de wet- en regelgeving en dat privacy een belangrijk aandachtspunt is en blijft bij de uitvoering van onze diensten.

Indien u vragen of zorgen heeft over privacy bij Combiwel, dan kunt u contact opnemen met haar via:

Combiwel t.a.v. de Privacy Officer
Vlaardingenlaan 15
1062 HM Amsterdam
020-5754700
privacy@combiwel.nl

Postadres:
Postbus 95304
1090 HH Amsterdam

 

Toezicht op het verwerken van persoonsgegevens

Functionaris Gegevensbescherming:
Naast een Privacy Officer heeft Combiwel ook een Functionaris Gegevensbescherming. Dit is een soort interne toezichthouder. Sinds 1 januari 2023 wordt de FG-rol ingevuld door Mark van der Staaij, De belangrijkste taken van een FG zijn:

 • Het intern toezicht houden op naleving van de AVG.
 • Gevraagd en ongevraagd advies geven op alle privacy gerelateerde zaken.
 • Beschikbaar zijn voor privacy vragen van betrokkenen (klanten en medewerkers).
 • Contactpersoon zijn voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), bijvoorbeeld bij datalekken.

Als u zorgen of klachten heeft over privacy – die u niet met de Privacy Officer wilt of kunt bespreken – dan kunt u direct contact opnemen met Mark van der Staaij. Hij heeft als FG geheimhoudingsplicht en is een soort vertrouwenspersoon voor Privacy. Als u hem een vraag stelt, zal hij met u afstemmen wat de eventuele vervolgstappen zijn en of dat anoniem moet blijven.

Contactgegevens:

Mark van der Staaij
E-Mail: combiwelfg@bmgrip.nl 

Autoriteit Persoonsgegevens
De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Wanneer u van mening bent dat de bepalingen uit deze Privacy Verklaring niet of onvoldoende door ons worden nageleefd heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de AP.

De contactgegevens van de AP kunt u vinden op de website van de AP: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Welke persoonsgegevens verwerken wij, en voor welke doelen doen wij dat?

Combiwel voor Kinderen verwerkt alleen persoonsgegevens als  daar een wettelijke grondslag voor is. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Wij informeren u vooraf welke persoonsgegevens wij gebruiken voor de dienstverlening en welke gegevens wij opslaan in ons systeem. Dit geldt ook voor uw persoonlijke verhalen.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is vanwege een van de volgende redenen:

 • In het kader van de uitvoering van de dienstverlening aan u of
 • Wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven of
 • Combiwel is verplicht persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving of
 • Als de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor het algemeen belang bijvoorbeeld voor de veiligheid van personen.

Combiwel voor Kinderen verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 

Kinderopvang

 • Het verwerkingsdoeleinde is uitvoering geven aan de kinderopvangovereenkomst die met ouders/verzorgers is afgesloten.
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is primair het afsluiten van een overeenkomst met u.

Daarnaast geldt een wettelijke verplichting voor het bijhouden van de ontwikkeling van het kind in een kindvolgsysteem.

Tot slot vragen we uw toestemming voor het ontvangen van commerciële mailingen.

 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Persoonsgegevens van het kind naam, geboortedatum, geslacht;
  • Persoonsgegevens van de ouder(s)/verzorgers zoals naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, mailadres, bankrekeningnummer.
  • BSN als er sprake is van kinderopvangtoeslag;
  • Contactgegevens huisarts en contactgegevens achterwacht bij noodgevallen
  • Noodzakelijke medische gegevens;
  • Achtergrondinformatie over thuissituatie zoals samenstelling gezin, thuistaal en eventuele zorg binnen het gezin;
  • Hoe de opvang verloopt en de overdracht naar school plaats vindt (onder andere verslagen van observaties, ouder- en zorggesprekken, overdracht aan school).
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf. Tevens kan het zo zijn dat u anderen toestemming heeft gegeven om gegevens met ons te delen.
 • Wat we met wie delen:
  • We delen gegevens alleen met derden als u ons daar toestemming voor heeft gegeven;
  • Als uw kind een plek heeft op een voorschool of locatie met een voorschoolprogramma, dan zijn we wettelijk verplicht om de ontwikkeling van uw kind een kindvolgsysteem te registreren.
  • Indien u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan zijn we verplicht om gegevens te delen met de belastingdienst.
 • Bewaartermijn:
 • Voor het kinddossier is de bewaartermijn minimaal 1 jaar en maximaal 2 jaar nadat de opvang is beëindigd (conform wet op de kinderopvang).
 • Voor de andere gegevens (zoals de facturatie) geldt een wettelijke bewaartermijn van minimaal 7 jaar.

 

Videocoaching pedagogisch medewerkers

 • Het verwerkingsdoeleinde is deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers van Combiwel voor Kinderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de methodes video-interactiebegeleiding en video-interactiecoaching
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang. De beschrijving is opgenomen in de kinderopvangovereenkomst die met ouders wordt afgesloten.

Als Combiwel voor Kinderen het beeldmateriaal wil gebruiken voor trainingsdoeleinden, dan wordt toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger en de betreffende medewerker.

 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn: Videobeelden van kind en pedagogisch medewerker.
 • Herkomst: De videobeelden worden gemaakt door de pedagogische coaches van Combiwel voor Kinderen.
 • Wat we met wie delen: Deze gegevens worden niet met derden gedeeld.
 • Bewaartermijn:
 • Voor video-interactiecoachingsbeelden geldt een maximale bewaartermijn van 6 maanden.
 • Materiaal voor trainingsdoeleinden: maximaal 2 jaar met toestemming van de ouder/verzorger en de betreffende medewerker.

 

HomeStart

 • Het verwerkingsdoeleinde is bieden van kwalitatief goede en controleerbare ondersteuning aan gezinnen.
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is een wettelijke verplichting (Jeugdwet/WMO).
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Persoonsgegevens van het kind naam, geboortedatum, geslacht en naam school;
  • Persoonsgegevens van de ouder(s)/verzorgers zoals naam, adres, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, telefoonnummer, mailadres
  • Achtergrondinformatie die belangrijk is voor uw ondersteuningsvraag zoals uw woon-, werk-, en gezinssituatie en uw gezondheids- en hulpverleningssituatie. Afhankelijk van uw hulpvraag kunnen dat ook andere gegevens zijn. Dat bespreken we met u.
  • Hoe onze ondersteuning verloopt, hoe deze u heeft geholpen en hoe we deze hebben afgesloten.
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf. Tevens kan het zo zijn dat u anderen toestemming heeft gegeven om gegevens met ons te delen.
 • Wat we met wie delen: We delen gegevens alleen met derden als u ons daar toestemming voor heeft gegeven;
 • Bewaartermijn: we bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen uw gegevens binnen 5 jaar na afloop van de ondersteuning.

 

OKIDO

Het verwerkingsdoeleinde is bieden van kwalitatief goede en controleerbare ondersteuning aan de kinderopvang en een kind dat is aangemeld bij het coördinatiepunt Okido.

 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is een wettelijke verplichting (Jeugdwet). 
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Persoonsgegevens van het kind naam, geboortedatum, geslacht;
  • Persoonsgegevens van de ouder(s)/verzorgers zoals naam, adres, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, mailadres
  • Achtergrondinformatie die belangrijk is voor de ondersteuningsvraag over uw kind betreffende gezondheids- en hulpverleningssituatie en hulpvraag. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen dat ook andere gegevens zijn. Dat bespreken we met u.
  • Hoe onze ondersteuning verloopt, hoe deze u en uw kind heeft geholpen en hoe we deze hebben afgesloten.
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van een doorverwijzer die u toestemming heeft gegeven en van uzelf.
 • Wat we met wie delen: We delen noodzakelijke gegevens met de ondersteuningsbiedende partij (de partners van OKIDO) en het kindercentrum waar uw kind op de opvang zit. Met andere organisaties worden alleen informatie gedeeld als u ons daar toestemming voor heeft gegeven;
 • Bewaartermijn: We bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen uw gegevens binnen 5 jaar na afloop van de ondersteuning.

 

Beeldmateriaal

 • Het verwerkingsdoeleinde is het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van publicitaire uitingen.
 • De grondslag is toestemming: wij vragen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en leggen deze toestemming vast.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn foto’s en videobeelden.
 • Herkomst: wij maken dit beeldmateriaal, in een enkel geval krijgen we beeldmateriaal van u zelf.
 • Delen: We gebruiken beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden alleen met uw toestemming. Derden mogen dit beeldmateriaal niet gebruiken.
 • Bewaartermijn: we bewaren beeldmateriaal maximaal 5 jaar.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, en voor welke doelen doen wij dat?

Combiwel Buurtwerk verwerkt alleen persoonsgegevens als  daar een wettelijke grondslag voor is. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Wij informeren u vooraf welke persoonsgegevens wij gebruiken voor de dienstverlening en welke gegevens wij opslaan in ons systeem. Dit geldt ook voor uw persoonlijke verhalen.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is vanwege een van de volgende redenen:

 • In het kader van de uitvoering van de dienstverlening aan u of
 • Wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven of
 • Combiwel is verplicht persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving of
 • Als de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor het algemeen belang bijvoorbeeld voor de veiligheid van personen

Combiwel Buurtwerk verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 

 Huizen van de wijk, junior, jongerenwerk en sport.

 • Het verwerkingsdoeleinde is het kunnen bieden van kwalitatief goede en controleerbare dienstverlening aan bewoners van het werkgebied van Combiwel. Als u of uw kind zich inschrijft voor een activiteit dan is het verwerkingsdoeleinde het uitvoeren van de overeenkomst die we met u aangaan.
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is wettelijke verplichting (WMO) of – als we een overeenkomst met u zijn aangegaan – de uitvoering van de overeenkomst.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn zoal:
  • Naam, adres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
  • Indien u zich of uw kind inschrijft voor een activiteit, vragen we aanvullende gegevens van u zoals geslacht, stadspas en betalingsinformatie en andere informatie die we nodig hebben om de dienstverlening goed uit te kunnen voeren.
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf. Tevens kan het zo zijn dat u anderen toestemming heeft gegeven om gegevens met ons te delen.
 • Wat we met wie delen: We delen gegevens alleen met derden als u ons daar toestemming voor heeft gegeven;
 • Bewaartermijn:
  • we bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen uw gegevens binnen 2 jaar na afloop van de dienstverlening.
  • Betaalde activiteiten: Voor de gegevens die nodig zijn voor de facturatie geldt een wettelijke bewaartermijn van minimaal 7 jaar. De overige gegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen we binnen 2 jaar na afloop van uw deelname.

 

Welzijn op Recept, Voor elkaar in Zuid, Voor elkaar in West en Meedoen werkt

 • Het verwerkingsdoeleinde is het kunnen bieden van kwalitatief goede en controleerbare dienstverlening aan bewoners van het werkgebied van Combiwel.
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is wettelijke verplichting (WMO).
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en mailadres;
  • Informatie voor het beantwoorden van uw ondersteuningsvraag voor zover dat nodig is, zoals uw woon-, werk-, en gezinssituatie en uw gezondheids- en hulpverleningssituatie. Afhankelijk van uw vraag kunnen dat ook andere gegevens zijn. Dat bespreken we met u.
  • Hoe onze ondersteuning verloopt, hoe deze u heeft geholpen en hoe we deze hebben afgesloten.
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf. Soms kan het zijn dat u anderen toestemming hebt gegeven om gegevens met ons te delen.
 • Wat we met wie delen: We delen gegevens alleen met derden als u ons daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Bewaartermijn: we bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen uw gegevens binnen 2  jaar na afloop van de ondersteuning aan u. 

 

AOC (Amsterdamse Ontmoetingscentra)

 • Het verwerkingsdoeleinde is het kunnen bieden van kwalitatief goede en controleerbare dienstverlening aan bewoners van het werkgebied van Combiwel.
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is wettelijke verplichting (WMO) en de WLZ
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Gegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en mailadres;
  • Informatie voor het beantwoorden van uw ondersteuningsvraag voor zover dat nodig is, zoals uw woon-, en gezinssituatie en uw gezondheids- en hulpverleningssituatie. Afhankelijk van uw vraag kunnen dat ook andere gegevens zijn. Dat bespreken we met u.
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf. Soms kan het zijn dat u anderen toestemming hebt gegeven om gegevens met ons te delen.
 • Wat we met wie delen: We delen gegevens alleen met derden als u ons daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Bewaartermijn: we bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen uw gegevens binnen 2  jaar na afloop van de ondersteuning aan u.  Voor WLZ-dossiers geldt een wettelijke bewaarplicht van tenminste 7 jaar.

 

Ruimteverhuur

 • Het verwerkingsdoeleinde is het aan u verhuren van een ruimte van Combiwel. Daarvoor gaan we een overeenkomst met u aan.
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is overeenkomst.   
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Naam, adres, mailadres en telefoonnummer
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf.
 • Wat we met wie delen: We delen gegevens alleen met derden als u ons daar toestemming voor heeft gegeven.
 • Bewaartermijn: Voor de gegevens die nodig zijn voor de facturatie geldt een wettelijke bewaartermijn van minimaal 7 jaar. De overige gegevens bewaren we niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen we binnen 2 jaar na afloop van uw laatste reservering bij ons.

 

Beeldmateriaal

 • Het verwerkingsdoeleinde is het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van publicitaire uitingen.
 • De grondslag is toestemming: wij vragen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en leggen deze toestemming vast.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn foto’s en videobeelden.
 • Herkomst: wij maken dit beeldmateriaal, in een enkel geval krijgen we beeldmateriaal van u zelf.
 • Delen: We gebruiken beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden alleen met uw toestemming. Derden mogen dit beeldmateriaal niet gebruiken.
 • Bewaartermijn: we bewaren beeldmateriaal maximaal 5 jaar.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, en voor welke doelen doen wij dat?

 

Combiwel Buurtteam Amsterdam West verwerkt alleen persoonsgegevens als  daar een wettelijke grondslag voor is. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Wij informeren u vooraf welke persoonsgegevens wij gebruiken voor de dienstverlening en welke gegevens wij opslaan in ons systeem. Dit geldt ook voor uw persoonlijke verhalen.

 

De buurtteams in Amsterdam hebben een gezamenlijke privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring vindt u hier: https://www.buurtteamamsterdam.nl/privacy/

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij, en voor welke doelen doen wij dat?

Kamers met Kansen verwerkt alleen persoonsgegevens als  daar een wettelijke grondslag voor is. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Wij informeren je vooraf welke persoonsgegevens wij gebruiken voor de dienstverlening en welke gegevens wij opslaan in ons systeem. Dit geldt ook voor je persoonlijke verhalen.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is vanwege een van de volgende drie redenen:

 • In het kader van de uitvoering van de dienstverlening aan u of
 • Wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven of
 • Combiwel is verplicht persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving of
 • Als de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor het algemeen belang bijvoorbeeld voor de veiligheid van personen.

Kamers met Kansen verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 

Begeleiding

 • Het verwerkingsdoeleinde is het bieden van kwalitatief goede en controleerbare begeleiding aan jongeren die een kamer huren bij Kamers met Kansen.  
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens:
  • In beginsel een wettelijke verplichting in het kader van de WMO;
  • Vervolgens wordt ook een begeleidingsovereenkomst met je afgesloten en een huurovereenkomst.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, telefoon, email, geslacht, burgerlijke staat;
  • BSN in verband met registratie va het trajectplan en mutaties bij de GGD
  • Achtergrondinformatie die belangrijk is voor de begeleiding zoals woon-/schoolsituatie, financiele situatie, gezinssituatie en je gezondheids- en hulpverleningssituatie. Afhankelijk van je begeleidingsvraag kunnen dat ook andere gegevens zijn. Dat bespreken we met je.
  • Hoe de begeleiding verloopt, hoe deze heeft geholpen en hoe we deze hebben afgesloten.
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van jouzelf. Tevens kan het zo zijn dat u anderen toestemming heeft gegeven om gegevens met ons te delen.
 • Wat we met wie delen: We delen (alleen noodzakelijke) gegevens met
  • De woningbouwcoöperatie van wie wij de kamer huren (wettelijke verplichting);
  • De GGD (wettelijke verplichting);
  • Convenantpartners bespreking plaatsingstafel (wettelijke verplichting);
  • Met overige derden alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven.
 • Bewaartermijn:
  • we bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen je gegevens binnen 2 jaar na afloop van de begeleiding.
  • Voor facturatiegegevens geldt een wettelijke bewaarplicht van minimaal 7 jaar.

 

JIM (mentoren)

 • Het verwerkingsdoeleinde is het onderhouden van contact met mentoren.
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is toestemming.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn naam, telefoon, email.
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf.
 • Wat we met wie delen: We delen deze gegevens niet met derden.
 • Bewaartermijn: we bewaren u gegevens niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen de gegevens binnen 2 jaar na afloop van het mentorschap.

 

Beeldmateriaal

 • Het verwerkingsdoeleinde is het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van publicitaire uitingen.
 • De grondslag is toestemming: wij vragen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en leggen deze toestemming vast.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn foto’s en videobeelden.
 • Herkomst: wij maken dit beeldmateriaal, in een enkel geval krijgen we beeldmateriaal van u zelf.
 • Delen: We gebruiken beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden alleen met uw toestemming. Derden mogen dit beeldmateriaal niet gebruiken.
 • Bewaartermijn: we bewaren beeldmateriaal maximaal 5 jaar.

Welke persoonsgegevens verwerken wij, en voor welke doelen doen wij dat?

Bij Combiwel Amsterdam zijn de ondersteunende diensten ondergebracht zoals de HRM, ICT, etc. Wij ondersteunen de andere stichtingen bij hun werkzaamheden.

Maar het kan zijn dat wij rechtstreeks contact met u hebben in het kader van de hieronder beschreven diensten.

We verwerken alleen persoonsgegevens als  daar een wettelijke grondslag voor is. Wij houden ons daarbij aan de geldende wet- en regelgeving. Wij informeren u vooraf welke persoonsgegevens wij gebruiken voor de dienstverlening en welke gegevens wij opslaan in ons systeem. Dit geldt ook voor uw persoonlijke verhalen.

Delen met derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitdrukkelijk niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk is vanwege een van de volgende drie redenen:

 • In het kader van de uitvoering van de dienstverlening aan u of
 • Wanneer u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven of
 • Combiwel is verplicht persoonsgegevens te verstrekken op basis van wet- of regelgeving of
 • Als de verwerking van gegevens noodzakelijk is voor het algemeen belang bijvoorbeeld voor de veiligheid van personen.

 

Klacht- en meldingafhandeling

 • Het verwerkingsdoeleinde is het bieden van kwalitatief goede en controleerbare afhandeling van uw klacht of melding.  
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang: wij kunnen uw klacht of melding niet goed in behandeling nemen als wij geen persoonsgegevens van u verwerken.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens
  • de klacht die u heeft ingediend en eventuele aanvullende gegevens waar wij u om verzocht hebben
  • persoonsgegevens die voorkomen in het onderzoek dat we naar aanleiding van de klacht gestart zijn
 • Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf. Tevens kan het zo zijn dat u de klacht bij een instantie heeft ingediend en dat die de klacht naar ons hebben doorgestuurd.
 • Wat we met wie delen: We delen gegevens met derden alleen als u daar toestemming voor gegeven heeft.
 • Bewaartermijn: we bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen de persoonsgegevens binnen 2 jaar na afhandeling van de klacht of melding.

 

Privacyverzoek

 • Het verwerkingsdoeleinde is het bieden van kwalitatief goede en controleerbare afhandeling van uw privacyverzoek.  
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is wettelijke verplichting (AVG): Combiwel is verplicht de rechten zoals beschreven in de AVG uit te voeren.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn:
  • Persoonsgegevens zoals naam en contactgegevens
  • Het verzoek dat u heeft ingediend en eventuele aanvullende gegevens waar wij u om verzocht hebben
  • persoonsgegevens die voorkomen in het onderzoek dat we naar aanleiding van uw verzoek Herkomst: Wij ontvangen deze persoonsgegevens van uzelf. Tevens kan het zo zijn dat u de klacht bij een instantie heeft ingediend en dat die de klacht naar ons hebben doorgestuurd.
 • Wat we met wie delen: We delen gegevens met derden alleen als u daar toestemming voor gegeven heeft.
 • Bewaartermijn: we bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is en vernietigen de persoonsgegevens binnen 2 jaar na afhandeling van uw verzoek.

 

Cameratoezicht

 • Het verwerkingsdoeleinde is een maatregel in het kader van beveiliging van gebouwen ter bescherming van bezittingen en waarborging van veiligheid van medewerkers, cliënten en bezoekers
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn camerabeelden
 • Wat we met wie delen: We delen deze beelden niet met derden. Een uitzondering hiervoor geldt voor beelden waarop (vermoedelijk) incidenten zijn vastgelegd en als de politie dan wel de officier van justitie de beelden van een bepaald incident of een bepaalde verdachte vordert voor onderzoek;
 • Bewaartermijn: camerabeelden worden vernietigd binnen 4 weken na opname.

 

Werving en selectie

 • Het verwerkingsdoeleinde is het invullen van onze vacatures.
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn  naam en contactgegevens, geboortedatum, informatie over opleiding en werkervaring.
 • Wat we met wie delen: We delen deze gegevens niet met derden.
 • Bewaartermijn: we bewaren deze gegevens maximaal 27 dagen na afwijzing, tenzij je hebt aangegeven dat je gegevens een jaar bewaard mogen worden.

 

 Crediteurenbeheer

 • Het verwerkingsdoeleinde is het betalen van facturen.
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is overeenkomst.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn naam en contactgegevens, bankrekeningnummer,
 • Wat we met wie delen: We delen deze gegevens niet met derden.
 • Bewaartermijn: we bewaren deze gegevens 7 jaar conform de wettelijke bewaartermijn.

 

Mailcontact (welkom@combiwel.nl)

 • Het verwerkingsdoeleinde is het afhandelen van mailtjes die u naar ons stuurt.
 • De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is gerechtvaardigd belang.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn uw mailadres en andere gegevens die u met ons deelt.
 • Wat we met wie delen: We sturen uw mail door naar de afdeling die uw mail verder in behandeling neemt , we delen deze gegevens niet met derden
 • Bewaartermijn: we vernietigen de mail direct na afhandeling van de mail.

 

Beeldmateriaal

 • Het verwerkingsdoeleinde is het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van publicitaire uitingen.
 • De grondslag is toestemming: wij vragen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal en leggen deze toestemming vast.
 • Persoonsgegevens die we verwerken zijn foto’s en videobeelden.
 • Herkomst: wij maken dit beeldmateriaal, in een enkel geval krijgen we beeldmateriaal van u zelf.
 • Delen: We gebruiken beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden alleen met uw toestemming. Derden mogen dit beeldmateriaal niet gebruiken.
 • Bewaartermijn: we bewaren beeldmateriaal maximaal 5 jaar.

 

Combiwel verwerkt ook gegevens van medewerkers, vrijwilligers, stagiaires en andere personen die in opdracht van Combiwel werkzaamheden verricht. Informatie over deze verwerkingen is te vinden op Comfort (het intranet van Combiwel).